فرم درخواست فیلتراسیون غبار
1-فرایند فیلتراسیون
2- سیستم فیلتر
3-طراحی کیسه مصرفی
4-شرایط بهره برداری
5-جزئیات غبار
6-جنس فیلتر مصرفی
مقاومت کششی پارچه طبق DIN53857
تغییر طول تا پارگی پارچه طبق DIN53857
مقاومت حرارتی
7-مقاومت مورد نیاز در مقابل گاز (هوا) فرایند
لطفا صبر کنید
آپلود فرم درخواست
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 2 MB

لطفا صبر کنید